WhiteBlueRed s.r.o.

Obchodné podmienky

Internetovy obchod

Obchodné podmienky

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie svojich služieb pre projekty, ktoré by akoukoľvek formou propagovali násilie, drogy, pornografiu, erotiku a erotické služby, fašizmus, komunizmus, okultizmus, alebo by boli v rozpore s platnými zákonmi SR.

Obchodné podmienky prevádzkovania systému internetového obchodu OKshop

1. Vymedzenie pojmov

» Systém – systém internetového obchodu OKshop
» Poskytovateľ (WhiteBlueRed s.r.o.) – poskytovateľ služieb spojených s prevádzkovaním systému
» Prevádzkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa systém OKshop pre svoj obchod

2. Základná podmienka pre poskytnutie služieb

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie svojich služieb pre projekty, ktoré by akoukoľvek formou propagovali násilie, drogy, pornografiu, erotiku a erotické služby, fašizmus, komunizmus, okultizmus, alebo by boli v rozpore s platnými zákonmi SR.

3. Predmet obchodného vzťahu

a) Predmetom obchodného vzťahu medzi poskytovateľom a prevádzkovateľom sú služby súvisiace s prevádzkou internetového obchodu založenom na systéme OKshop.

b) Službami podľa bodu 3a) sa rozumie:
- úvodná inštalácia a konfigurácia systému a vyhotovenie dizajnu obchodu
- poradenstvo v oblasti reklamy, marketingu a prevádzkovania internetového obchodu
- pravidelná ročná servisná kontrola systému – analýza, optimalizácia a zálohovanie databázy

c) Ročná servisná kontrola systému je podmienkou poskytovania služieb v nasledujúcom období.

4. Objednávka systému OKshop

a) Poskytovateľ poskytuje svoje služby prevádzkovateľovi na základe a v rozsahu objednávky systému, vyplnenej elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, alebo zaslanej e-mailom, alebo dohodnutej osobne.

b) Postup zrealizovania objednávky stanovuje v samostatná kapitola Realizácia objednávky.

5. Práva a povinnosti poskytovateľa

a) Poskytovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku systému, prípadne zrušiť prevádzkovanie obchodu v prípade, ak prevádzkovateľ uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, alebo ak sa jedná o predaj alebo propagáciu tovaru, prípadne služieb uvedených v bode 2 týchto Obchodných podmienok.

b) V prípade zrušenia prevádzkovania systému na základe bodu 5b), vráti poskytovateľ prevádzkovateľovi v plnej výške naposledy uhradenú platbu za servisnú kontrolu systému.

c) Poskytovateľ má právo pozastaviť prevádzku obchodu v prípade porušenie týchto “Obchodných podmienok”, alebo v prípade neuhradenia faktúry za služby spojené s prevádzkou obchodu. Na pozastavenie prevádzky obchodu musí poskytovateľ prevádzkovateľa upozorniť zaslaním správy na kontaktný e-mail obchodu, alebo upozornením na vstupnej stránke administrácie obchodu, a to minimálne 24 hodín vopred. Pozastaviť prevádzku obchodu bez predchádzajúceho upozornenia môže poskytovateľ v prípade ochrany práv zákazníkov obchodu.

d) Pri pozastavení prevádzky obchodu podľa bodu 5d) nemá prevádzkovateľ nárok na náhradu akejkoľvek škody, vzniknutej dôsledkom nefunkčnosti obchodu.

e) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať prevádzkovateľovi počas celej doby prevádzkovania systému bezplatné poradenstvo ohľadom jeho správneho používania.

f) Nakoľko webhosting zabezpečuje poskytovateľ prostredníctvom tretích strán, nezodpovedá za prípadné výpadky servera. Poskytovateľ je však povinný bez zbytočného odkladu informovať o problémoch technickú podporu servera.

g) Poskytovateľ je povinný odstrániť dodatočne zistenú chybu samotného systému v najkratšom možnom termíne.

6. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

a) Prevádzkovateľ má právo na ukončenie používania systému kedykoľvek a bez udania dôvodu.

b) Prevádzkovateľ má právo na ukončenie používania systému v prípade nefunkčnosti jeho obchodu spôsobenej poruchou servera, trvajúcej dlhšie ako 48 hodín, a to aj v súčte za posledných 12 mesiacov. Pre uplatnenie tohto práva je prevádzkovateľ povinný upozorniť na nefunkčnosť obchodu poskytovateľa ihneď po zistení tejto skutočnosti. Za nefunkčnosť obchodu sa nepovažuje pozastavenie jeho prevádzky podľa bodu 5d).

c) Prevádzkovateľ má pri ukončení používania systému podľa bodu 6b) právo na vrátenie alikvotnej čiastky zo sumy naposledy uhradenej platby za servisnú kontrolu systému vo výške 1/12 x počet mesiacov zostávajúcich do nasledujúcej plánovanej servisnej kontroly.

d) Prevádzkovateľ má právo využívať bezplatné poradenstvo poskytovateľa ohľadom prevádzkovania systému a jeho správneho používania, ako i marketingové poradenstvo z oblasti internetového obchodovania, a to v rozsahu know-how poskytovateľa.

e) Okrem pravidelnej ročnej servisnej kontroly systému má prevádzkovateľ právo na bezplatnú kontrolu a opravu systému v prípade podozrenia na jeho nekorektnú funkčnosť.

f) Za samotnú činnosť internetového obchodu, ako aj aktuálnosť jeho Obchodných podmienok, je v plnom rozsahu zodpovedný jeho prevádzkovateľ, ktorý je povinný obchod prevádzkovať v zmysle platných zákonov SR.

7. Zmluvný vzťah

a) Tieto “Obchodné podmienky” zároveň stanovujú rozsah a podmienky zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a prevádzkovateľom.

b) Doba platnosti tohto zmluvného vzťahu je totožná s dobou prevádzkovania systému.

c) Zmluvný vzťah zaniká automaticky nasledujúci deň po dni splatnosti neuhradenej faktúry, vystavenej za služby spojené s prevádzkovaním systému.

8. Záverečné ustanovenia

a) Prevádzkovateľ objednaním systému internetového obchodu OKshop potvrdzuje, že sa s týmito “Obchodnými podmienkami” oboznámil, zároveň s nimi vyjadruje svoj súhlas a zaväzuje sa dodržiavať ich.

b) Práva prevádzkovateľa vo vzťahu k poskytovateľovi vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zz.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Tieto “Obchodné podmienky” sú platné od 1. mája 2010.

 

WhiteBlueRed s.r.o., poskytovateľ služieb OKshop.eu